Professió de fe


La conjuntura econòmica internacional, marcada per una crisi financera que es perpetua de manera insidiosa, ha impactat amb molta força en l’estructura social del nostre país.
 
Per altra part però en el mateix registre, la credibilitat de la plaça financera andorrana s’ha vist i es veu afectada per diverses incidències, totes elles molt greus, que poden agreujar localment els efectes internacionals de la mencionada crisi.
 
El fort endeutament de l’Estat Andorrà, tant en les seves estructures administratives (Govern i Comuns) com socials (CASS), endeutament derivat d’una manca de previsió i de la poc curosa gestió dels cabals públics, limita les possibilitats correctives dels poders polítics, en el supòsit que es trobin en mesura de proposar solucions reals.
 
Malgrat disposar d’una majoria parlamentària segura i estable, l’acció del Govern d’Andorra ha consistit fins ara a reaccionar puntualment enfront dels afers que han anat sorgint, i no a la consecució d’una política coherent de llarg termini.
 
El nostre agrupament ha nascut arran de la constatació d’aquesta situació.
 
Està format per persones que provenen de diferents horitzons polítics, però que comparteixen la mateixa preocupació per la conjuntura d’Andorra.
 
Moltes gaudeixen d’una certa experiència en la gestió dels afers públics, i totes elles estan disposades a participar, de la manera que escaigui, en la definició d’un model d’Estat que gaudeixi de la coherència necessària als reptes dels temps presents.
 
Aquest agrupament defuig qualsevol ideologia “històrica”, atorgant-se una finalitat eminentment pragmàtica en benefici d’una consolidació principalment econòmica dels poders públics, sense la qual no pot existir cap benestar social.
 
Amb la intenció de participar gradualment en la vida política d’Andorra, el nostre agrupament ha creat aquesta pàgina web de nom “Virtus Unita”, en la qual publicitarem les nostres i les vostres opinions, i gràcies a la qual valorarem l’acceptabilitat d’una tal iniciativa.
I en definitiva, serà el temps i la ciutadania d’Andorra els quins diran quin ha de ser el nostre rol conjunt.
 
La professió de fe del nostre agrupament pot resumir-se en un ideari, certament no exhaustiu, que abasta totes les àrees de la nostra vida política, econòmica i social.
 
Es pot resumir en diferents punts, interconnectats entre ells, però que descriurem succintament un per un.
 
1.- Garantir la plena sobirania d’Andorra, en tots els seus extrems.
Andorra és un país independent, neutral i democràtic.
La seva sobirania, fruit d’una Història multisecular, s’ha establert sense conflictes armats, el que li confereix una legitimitat natural i internacionalment reconeguda.
Per altra part, les característiques del nostre país, la seva limitada extensió geogràfica i el seu ínfim poder econòmic enmig de potències d’altres nivells, fan que Andorra sigui molt sensible a vents i corrents provinents d’arreu d’Europa.
 
La sobirania d’Andorra només serà garantida, entre altres, preservant el principi i la realitat del Co-Principat històric, i evitant les dilucions jurídiques del concepte de nacionalitat.
 
Molt més que les persones que han ostentat els diferents càrrecs al llarg de la vida del nostre petit país, ha estat la dualitat representada per la institució del Co-Principat la quina ha permès la perpetuació de la realitat d’Andorra.
 
S’ha doncs:
 
            - d’observar un curós respecte a les nostres realitats institucionals, per exemple en el moment de legislar sobre temes sensibles.
 
            - de conservar els drets polítics inherents i reservats a la nacionalitat andorrana.
La petitesa del nostre país fa obvi que no podem permetre sense un estudi molt acurat, la dilució de la nacionalitat andorrana mitjançant dobles i triples nacionalitats, i que no podem donar drets de sufragi o d’elegibilitat a persones de nacionalitat estrangera.
 
            - d’evitar amalgames o identificacions amb les potents cultures veïnes. En relació amb la política internacional, tots tenim sensibilitats i simpaties individuals però Andorra s’ha de mantenir sempre institucionalment neutral.
Només així s’ha garantit i es garantirà sempre l’equilibri representat pel Co-principat, i doncs la sobirania d’Andorra.
           
 
2.- Impulsar i participar en la definició d’un model coherent de país, fent que totes les mesures polítiques es conjuntin entre elles.
La gestió política ha de servir un ideal (no una ideologia), el qual ha de ser concretament definit per tal d’organitzar la tasca legislativa, i evitar mancances o contradiccions.
 
En aquest camp, la limitada talla d’Andorra representa una avantatja, ja que unes mesures combinades poden ràpidament fer perfilar un model socio-econòmic de país.
Es tracta doncs d’efectuar conjuntament una reflexió definint les prioritats a assolir en l’àmbit d’Estat, i establir de manera coherent les polítiques transversals conseqüents.
 
En línies generals, podem avançar que a més de necessitar una mà d’obra màximament qualificada, Andorra ha de disposar d’una administració fiscal:
 
            - Eficaç: perquè la fiscalitat no ha de servir solament a recaptar recursos financers, sinó també i sobretot per a orientar el teixit econòmic.
            Per exemple, considerem que no s’ha de gravar la propietat privada, la iniciativa i el fruit del treball només en benefici de mesures assistencialistes.
            Tampoc és positiu el invertir ingents quantitats de diners públics en obres colossals, si aquestes no s’emmarquen dins un projecte combinat.
 
 
            - Eficient: perquè els recursos que provenen de la fiscalitat no serveixin únicament per a alimentar el mateix sistema administratiu.
            S’ha de limitar la burocratització galopant (causa i conseqüència de contractacions abusives), per exemple dotant l’administrat d’ajudes cibernètiques i informàtiques adaptades.
 
 
3.- Establir una visibilitat, una seguretat i una constància jurídica al servei del model de país.
Mitjançant un desenvolupament reglamentari coherent de la Constitució, i la promulgació de lleis qualificades en aspectes estratègics de la vida econòmica i fiscal del país, es podran atraure inversions foranes i s’estabilitzarà la vida econòmica i social.
 
L’inversor, sigui nacional o forà, necessita visibilitat i seguretat jurídica.
 
Les negociacions amb la Unió Europea han de ser orientades amb aquesta preocupació cabdal, molt més important que l’eventual manteniment dels aranzels tabaquers.
 
Per altra part, aquí també s’ha de posar fre a l’expansió administrativa, a la creació compulsiva de regles inútilment coercitives (amb el pretexte d’una “europeització” de protocols), cada cop més lluny de les veritables necessitats del ciutadà.
 
 
4.- Declarar que només una bona salut econòmica pot garantir un benestar social, i no l’inrevés.
S’ha de prioritzar les accions polítiques i administratives segons aquesta lògica.
 
Tota mesura política, en particular en política migratòria i política fiscal, ha de comportar un estudi del seu impacte econòmic, el qual s’avaluarà prioritàriament al llarg termini i en funció del model de país que volem.
 
S’ha de redefinir el marc jurídic social (CASS) i sanitari, completament i des de la base, amb objectius clars i no segons teories foranes o estudis actuarials esbiaixats.
 
Per exemple, nosaltres no confonem el dret a les prestacions de salut amb una mal-entesa i nociva gratuïtat.
Així com la solidaritat pública ha d’ajudar el necessitós, sempre en la mesura de les seves necessitats reals, una “gratuïtat” de les prestacions sanitàries, practicada per tothom i sempre, impulsa un sobre-consum, doncs un encariment del sistema, i finalment una limitació qualitativa i quantitativa de les prestacions que afectarà a tothom, rics i pobres.
 
Tampoc en aquest àmbit, la filosofía del “low-cost” és solució.
 
 
5.- Les relacions amb la Unió Europea són fonamentals pel nostre país.
Entre altres mesures, Andorra ha de disposar d’un Ministeri o d’una Secretaria d’Estat exclusivament dedicada al seguiment i al perfecte coneixement de la legislació europea, de manera a anticipar mesures i a modular l’espectre de les relacions mútues, tot en temps real.
 
La Unió Europea és l’interlocutor obligatori de l’Estat Andorrà.
Mitjançant un exhaustiu coneixement de la seva sistemàtica, les negociacions podran ser molt més acurades, i la interlocució amb els nostres països veïns molt més controlada.
 
Per exemple, amb l’aixopluc d’una Unió Europea de la qual en coneixeríem bé les dinàmiques internes, evitarem l’actual tarannà d’anar a fer concessions sense rebre cap compensació en retorn.
 
Les picaresques gestions que han d’efectuar els andorrans que estudien fora del país (especialment a Espanya), són un paradigma de què no ha de succeir.
 
 
6.- Vetllar en la màxima salubritat de l’actuació administrativa i de la vida política.
Per tal de lluitar i evitar prevaricacions i corrupcions, aquí també, el marc jurídic ha de ser precís, exhaustiu i executiu.
 
Els lligams institucionals entre el poder polític i el poder judicial han d’ésser revisats per a permetre una total independència d’aquest darrer.
 
La responsabilitat dels funcionaris, dels càrrecs de confiança i dels càrrecs electes ha de ser examinada en permanència i en totalitat per part d’un organisme independent, els components del qual podrien ser elegits pel sufragi ciutadà i no com ara: nomenats a dit pels mateixos responsables polítics.
 
També s’ha de valorar la necessitat de mantenir o no els monopolis estatals (FEDA, STA, Hospital…), en funció del model de país que definirem entre tots.
 
 
7.- S’ha de treballar bé, i ensenyar-ho al món.
El nostre país ha d’esdevenir un referent en les bones pràctiques, particularment en els àmbits econòmic, turístic i sanitari, buscant exportar un “savoir-faire”, molt més que importar experts mercenaris.
 
L’atractivitat d’Andorra no ha de ser solament fiscal o paisatgística.
 
Assolint un lideratge internacional mitjançant una decidida inversió de talents en un àmbit particular (de serveis o industrial), promovent la cultura com a patrimoni de primera prioritat (molt més que un casino), assolirem alhora una imatge d’excel.lència de la “marca Andorra” i la dinamització de sectors econòmics estratègics.
 
 
8.- Conservar i mantenir el nostre entorn natural.
Les mesures ecològiques mai han estat monopoli des ecologistes.
 
La pagesia representa un col.lectiu de professionals, forts d’una cultura i d’una pràctica que permeten un benefici dual : el manteniment reflexionat, coherent i acurat del medi natural, i alhora una productivitat marcada per l’excel.lència.
 
La lluita contra les diverses formes de pol.lució (atmosfèrica, sonora, lumínica, geològica i aqüífera…) ha de veure’s emmarcada tant per mesures coercitives jurídiques i administratives, com per mesures fiscals d’incentivació.
 
S’ha de trobar alternatives a la producció tabaquera.
L’agricultura andorrana ha demostrat ser molt polimorfa : la recent producció vinícola d’altura n’és un bon exemple.
 
 
9.- Millorar l’accés i les comunicacions internacionals :
Malgrat els successius projectes de túnels faraònics, metros aeris virtuals, heliports discutits, així com del caràcter nacional de la nostra estació d’autobusos, Andorra segueix presonera de una manca de comunicacions amb el món exterior : tant el risc d’allaus com els moviments socials del nostre veïnat poden tallar en tot moment els accessos al nostre país.
 
Aquesta anòmala situació, a més de malmetre la viabilitat d’Andorra, també representa una « espasa de Damocles » en les preceptives negociacions internacionals.
 
Comptant amb les possibilitats ofertes per les actuals tecnologies, nosaltres no considerem impossible la consecució d’un aeroport nacional, de gestió majoritàriament o exclusivament pública.
 
Les possibilitats d’un tal equipament justificarien tant l’inversió necessària al seu assoliment, com una negociació amb els nostres països veïns, si cal per a intentar llogar enfiteuticament els terrenys eventualment necessaris.
 
Per altra part, també s’han d’obrir les comunicacions tecnològiques, millorant decididament les característiques del “e-comerç” i de les comunicacions postals.


5 comentarisEscriu un comentari

Els comentaris estan moderats, no apareixeran fins que no s'aprovin
Cercador

Últims posts

Copyright © 2019 VIRTUS UNITA
Powered by